Website

Faayidaan Weebsaayitii gaarii qabaachuu maali?

Yeroo ammaa kana adunyaan harka keenyarratti kan argamtu yommuu ta’u, odeeffannoon immoo fixxee qubbiin keenyaa irratti argama. Kanaaf immoo ibsi biroo hin barbaachisu. Namootaan walqunnamuu fi odeeffannoo adda addaa wal-jijjiiruuf intarneetiin ga’uumsaa fi saffisa guddaa qaba. Akkuma beekkamu namoonni hedduun irra-guddaa yeroo isaanii intarneeta irratti dabarsu. Sababni isaatis oomisha bitachuu, tajaajila argachuu, maxxansa adda addaa …

Faayidaan Weebsaayitii gaarii qabaachuu maali? Read More »

Scroll to Top